คณาจารย์

Somsakdi Pinitdanklang

ประธานสาขา


Click here

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เครื่องจักรกลเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สาขาที่ถนัด:

เกษตรกลวิธาน

เครื่องจักรกลเกษตร

E-mail:somsakdi.pin@lru.ac.th

Website: http://www.agri.sci.lru.ac.th/th/somsakdi_pin/

Marisa Phiromtan De Bels

อาจารย์สาขา


Click here

ดร. มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Agricultural Research and Development) Kasetsart University, Thailand

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาที่ถนัด:

Agricultural research and development

จุลินทรีย์ในดิน

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

E-mail: marisaphiromtan.deb@lru.ac.th

Website: http://agri.sci.lru.ac.th/th/marisaphiromtan_deb/

Narumol Sota

อาจารย์ประจำสาขา


Click here

อาจารย์นฤมล โสตะ

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

พืชสวน

ไม้ดอกไม้ประดับ

E-mail: narumol.sot@lru.ac.th

Website:http://agri.sci.lru.ac.th/th/narumol_sot/

Prayoon Pratead

อาจารย์สาขา


Click here

อาจารย์ประยูร ประเทศ

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(พืชศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก

สาขาที่ถนัด:

พืขไร่

E-mail:prayoon.pra@hotmail.com

Website:http://agri.sci.lru.ac.th/th/payoon_pra/

Nitipath Boonpok

อาจารย์สาขา


Click here

อาจารย์นิธิภัทร บุญปก

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาที่ถนัด:

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

โรคพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Email:nitipath.boo@lru.ac.th

Website:http://agri.sci.lru.ac.th/th/nitipath_boo/

Chutinan Jaroenchai

อาจารย์สาขา


Click here

ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Plant Agriculture) University of Guelph, Canada

วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

ข้าวโพด

การปรับปรุงพันธุ์พืช

Email: chutinan.jar@lru.ac.th

Website: http://agri.sci.lru.ac.th/th/chutinan_jar/