เจ้าหน้าที่

Nattawadee Phonarwut

เจ้าหน้าที่


Click here

นางสาวณัฐวดี พลอาวุธ

วุฒิการศึกษา:

วท.บ.(พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาที่ถนัด:

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

E-mail:nattawadee.pho@lru.ac.th

Website: http://agri.sci.lru.ac.th/th/nattawadee_pho