ผลงานอาจารย์

ผลงานวิจัย

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง, มาริษา เดอ เบลส์, นฤมล โสตะ, นิธิภัทร บุญปก และ ประยูร ประเทศ.  (2559).  การศึกษาคุณภาพเนื้อยางแห้งของยางแผ่นดิบในเขตจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู.  วิทยาศาสตร์ คชสารน์, 38(1) : 27-37.

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง.  (2562).  คุณภาพเนื้อยางแห้งของยางพาราแผ่นดิบในเขตอุดรธานีและหนองคาย.  ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20,  หน้า 191-197.  วันที่ 14-15 มีนาคม 2562.  ชลบุรี : โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา.

ประยูร ประเทศ, สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง และ นิธิภัทร บุญปก. 2563. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวในระบบปลูกพืชตามบนชุดดินเลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”.  หน้า 1480-1486.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ชุตินันท์ เจริญชัย และเนตรนภา พงเพ็ชร.  (2562).  การสะสมโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตรและในดินปลูกในพื้นที่ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ” ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2562. “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”,  หน้า 1838-1854.  วันที่ 22 มีนาคม 2562.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

De Bels, M., Mala, T., and Srinives, P.  (2017).  Growth of Indigenous Azotobacter spp. under Various Cultural Conditions. In The 43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT43) (Understand Science, Apply Technology, Create Innovation for Sustainable Society),  p. 93-97.  17-19 October 2017.  Bangkok : Chulalongkorn University.

Kawpet, R., De Bels, M. and Saengyot, S.  (2018). Biodiversity and Investigating Pathogenic Levels of Endogenous Strains of Pandora neaoaphidis Collected from Cruciferous Crops in Northern Thailand.  International Journal of Agricultural Technology,  14(3) : 313-324. Available online http://www.ijat-aatsea.com.ISSN 2630-0192 (Online).

De Bels, M.  (2018).  Potential of Native Azotobacter spp. from Rhizosphere on Antifungal Activity against Fusarium oxysporum in Laboratory. In The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44),  p.108-112.  29-31 October 2018. Bangkok : The Bangkok International Trade and Exhibition Centre.

มาริษา เดอ เบลส์, สุปราณี สิทธิพรหม, ทิพภาวรรณ์ หลวงโภชน์ และ จุฑารัตน์ ปะจิดะ.  (2561).  การศึกษาคุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์และความงอกข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในเขต อ.ด่านซ้าย จ.เลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ” ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”,  หน้า 2185 – 2193.  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

มาริษา เดอ เบลส์, ปาริชาติ ผาหอมสุข และ พิมนภา ราชาวัง.  (2561).  ผลของน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในระบบไฮโดรบอกซ์แบบน้ำนิ่ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ” ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”,  หน้า 2235 – 2243.  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

มาริษา เดอ เบลส์ และ อรทัย จิตไธสง.  (2561).  การสำรวจความหลากหลายของไผ่ในสภาพพื้นที่ราบของจังหวัดเลยตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”,  หน้า 1003 – 1009.  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

Kewpet, R., De Bels, M. and Saengyot, S.  (2019).  Virulence and genetics at the molecular level of an indigenous strain of Beauveria bassia affected by artificial and mass production media usage for sustainable insect control. International Journal of Agricultural Technology,  15(2) : 297-308.

อรทัย จิตไธสง และ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์.  (2563). การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1426 – 1434.  วันที่ 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ภาษิตา ทุ่นศิริ จุฑาไล อันทะนัย และณัฐิกานนท์ เกตุหมู.  (2562). ผลของระยะเวลาในการผสมแหนแดงแห้งลงดินต่อการเจริญเติบโตของสวิสชาร์ด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”,  หน้า 2228-2696.  วันที่ 22 มีนาคม 2562.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ภาษิตา ทุ่นศิริิ พรทวิา กัญยวงศ์หา นุจรี บุญแปลง นารี พันธุ์จนิดาวรรณ และ อนงนาฏ ศรีประโชติ.  (2563).  สมบัติของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบลิ้นจี่ ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารแก่นเกษตร,  48 (ฉบับพิเศษ 1) : 1235–1240.

ภาษิตา ทุ่นศิริ.  (2563).  ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของคะน้าฮ่องกง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 543-547.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

เอกสารประกอบการสอน

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการก่อสร้างในฟาร์ม.  เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง.  (2550).  เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช.  เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง.  (2553).  เอกสารประกอบการสอนวิชางานช่างเกษตร.  เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. สว่าง กุลวงษ์, ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร, สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง, มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์, สุธาสินี   ครุฑธกะ, ประยูร ประเทศ, ศรุติวงศ์ บุญคง, นฤมล โสตะ และ นิธิภัทร บุญปก.  (2560).  เอกสารประกอบการสอน วิชาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.