ผลงานนักศึกษา

อนุชธิดา จันทะรี, รัตนาพร พันทะวงค์ และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง.  (2562). ผลของวัสดุปลูกจอกแห้งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ลูกผสม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 2049-2055.  วันที่ 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

วิจิตรา วัฒนะ และ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง.  (2562).  ผลของการใช้จอกเป็นวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าฮ่องกง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 NCST 2019 Loei Rajabhat University.  หน้า 224-230.  วันที่ 20 เมษายน 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

เกียรติพงษ์ ไทยทวี อรัญญา หาญณรงค์ และชุตินันท์ เจริญชัย.  (2563). ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธ์กรีนโอ๊ค. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1459 – 1466.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ณัฐนี ภักมี ฤทธิชัย แก้วมะณี และชุตินันท์ เจริญชัย.  (2563).  ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักกาดเขียวกวางตุ้ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1474 – 1479.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย..

ภควัตร แก้วทอง เอกพล วงศ์นนทิ และชุตินันท์ เจริญชัย.  (2563).  ประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1467 – 1473.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

เกรียงไกร  บุญสมัคร และ มาริษา  เดอ เบลส์.  (2562). การศึกษาผลของการใช้เศษกระดาษเป็นวัสดุเพาะเลี้ยงต่อเจริญเติบโตของ ไส้เดือนดิน แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (Eudrilus eugeniae). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัตกรรม ครั้งที่ 1 NCST 2019 Loei Rajabhat University,  หน้า 423-430.  วันที่ 20 เมษายน 2562 เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ภานุมาศ มูลสาร และภาษิตา ทุ่นศิริ.  (2561). การเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกงในดินผสมแหนแดง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”,  หน้า 2228-2696.  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย ฤทธิพร เวียงอินทร์ และภาษิตา ทุ่นศิริ.  (2562). ผลของความถี่และอัตราส่วนในการใช้น้ำหมักชีวภาพจากไส้ปลานิลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์คอส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562. “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”,  หน้า 1831-1836.  วันที่ 22 มีนาคม 2562.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ชาญวิทย์ ชนะสะแบง เจนณรงค์ ทองบุตร และภาษิตา ทุ่นศิริ.  (2563). ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลสุกร และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1447-1452.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ณัชญา ฤทธิศักดิ์ ธัญญารัตน์ ศรีบุรินทร์ และภาษิตา ทุ่นศิริ.  (2563). ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลค้างคาว และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1453-1458.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ทศพล ม่วงจำปา และภาษิตา ทุ่นศิริ.  (2563).  ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลโค และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักชี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1441-1446.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ปิยะรัตน์ เดชแพง ฤทัยจิต ชาวดร และภาษิตา ทุ่นศิริ.  (2563).  ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลไก่ และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”,  หน้า 1435-1440.  วันที่ 25 มีนาคม 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

สนธยา สาระสุข, ตะวัน สุวรรณคำ และ นฤมล โสตะ.  (2561).  ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของปวยเล้ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”,  หน้า 2221 – 2227.  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ธิดารัตน์ โกติรัมย์ และ นฤมล โสตะ.  (2562).  ผลของวัสดุคลุมดินต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นในแปลงปลูก.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2562” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, หน้า 1750-1758.  วันที่ 22 มีนาคม 2562.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

สราวุธ จาเปา และ นฤมล โสตะ.  (2563).  ผลของปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีต่อการปลูกคะน้าร่วมกับผักชีในระบบกลับหัว. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2,  หน้า 658-664. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.